2017 m. gegužės 17 d. Tauragės rajono savivaldybės sprendimu Nr. 1-207 nuo liepos 1 d. įsigaliojo dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų sutvarkymą tvarka.

Dvinarės rinkliavos sudėtis

Dvinarę rinkliavą sudaro pastovioji ir kintamoji įmokos dalys. Pastoviąją dvinarės rinkliavos įmokos dalį privalo mokėti visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar jų įgalioti asmenys.

Tauragės rajono savivaldybės daugiabučių namų gyventojai bei kiti vietinės rinkliavos mokėtojai, kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais, pastovi ir kintama vietinės rinkliavos dalys skaičiuojamos nuo jiems priklausančio turto ploto. Individualių namų gyventojams bei juridiniams asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais, pastovioji vietinės rinkliavos dalis skaičiuojama nuo turto ploto, o kintamoji – nuo konteinerių tūrio ir jų ištuštinimo dažnio.

Individualių namų gyventojams bei juridiniams asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais, konteinerių ištuštinimo dažnis yra paskaičiuojamas individualiai. Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objektų plotas yra 100 kv. m. Pvz. 100 kv. m individualiame name, turint 240 l konteinerį, bei įvertinus atliekų susikaupimo normą, konteinerių išvežimo dažnis yra būti 23 kartai per metus, o 120 l – 46 kartai.

Vadovaujantis 2017 m. gegužės 17 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-206, vietinės rinkliavos mokėtojai, rūšiuojantys komunalines atliekas, gali sumažinti iki 50 proc. konteinerio išvežimo dažnio bei taip sutaupyti kintamosios dalies įmoką.

Tai reiškia, kad tokiame name turint 240 l komunalinių atliekų konteinerį minimalus išvežimo dažnis turėtų būti 12 kartų per metus, o 120 l – 23 kartai. Jei nekilnojamo turto savininkas išveža mažiau kartų savo konteinerį, nei numatytas jo minimalus dažnis, jis vis tiek moka už jam individualiai paskaičiuotą minimalų konteinerio išvežimo dažnį.  Bet jei mokėtojas išveža daugiau kartų nei numatytas paskaičiuotas minimalus išvežimų dažnis, reikia mokėti už kiekvieną papildomą konteinerio išvežimą.

Skirtingos talpos konteinerių ištuštinimo kainos: 120 l – 1,09 Eur, 240 l – 2,18 Eur, 770 l – 7,02 Eur, 1100 l – 10,03 eur.

Sodų valdoms su nameliais ir garažams bendrijose yra numatytas rinkliavos dydis už atliekų surinkimą ir tvarkymą: 10,25 Eur už sodo valdą  ir 3,28 Eur už garažą per metus.

Dvinarės rinkliavos dydžiai

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos Metinis pastoviosios dalies dydis Metinis kintamosios dalies dydis
Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai) 0,26 EUR/1 m2 0,50 EUR/1 m2
Gyvenamosios paskirties objektai (butai) 0,26 EUR/1 m2 0,58 EUR/1 m2
Viešbučių paskirties objektai 0,22 EUR/1 m2 0,52 EUR/1 m2
Administracinės paskirties objektai 0,19 EUR/1 m2 0,37 EUR/1 m2
Prekybos paskirties objektai 0,22 EUR/1 m2 0,44 EUR/1 m2
Paslaugų paskirties objektai 0,22 EUR/1 m2 0,37 EUR/1 m2
Maitinimo paskirties objektai 0,22 EUR/1 m2 0,65 EUR/1 m2
Transporto (tame tarpe garažai, išskyrus individualių (bendrijų) garažus) paskirties objektai 0,06 EUR/1 m2 0,32 EUR/1 m2
Individualių (bendrijų) garažų paskirties objektai 0,77 EUR/1 objekt. 2,51 EUR/1 objekt.
Gamybos, pramonės paskirties objektai 0,06 EUR/1 m2 0,41 EUR/1 m2
Sandėliavimo paskirties objektai 0,06 EUR/1 m2 0,13 EUR/1 m2
Kultūros paskirties objektai 0,12 EUR/1 m2 0,09 EUR/1 m2
Mokslo paskirties objektai 0,12 EUR/1 m2 0,11 EUR/1 m2
Gydymo paskirties objektai 0,28 EUR/1 m2 0,22 EUR/1 m2
Poilsio paskirties objektai 0,22 EUR/1 m2 0,60 EUR/1 m2
Sporto paskirties objektai 0,12 EUR/1 m2 0,19 EUR/1 m2
Religinės paskirties objektai 0,04 EUR/1 m2 0,19EUR/1 m2
Specialiosios paskirties objektai 0,04 EUR/1 m2 0,37 EUR/1 m2
Sodų paskirties objektai 3,20 EUR/1 objekt. 7,05 EUR/1 objekt.
Žemės ūkio paskirties objektai (pastatai skirti žemės ūkio produkcijai auginti, gaminti ir laikyti (fermos, daržinės, svirnai, sandėliai, garažai technikai laikyti, šiltnamiai)) 0,02EUR/1 m2 0,05 EUR/1 m2
Kiti objektai 0,10 EUR/1 m2 0,36 EUR/1 m2
Netinkami naudojimui objektai 5,60 EUR/1 objekt.

Dvinarės vietinės rinkliavos atleidimo nuo dalies rinkliavos mokėjimo atvejai bei lengvatos

1. Nekilnojamojo turto objektas nėra naudojamas arba jame nevykdoma veikla einamąjį arba praėjusį laikotarpį?

Jei nesinaudojote savo nekilnojamuoju turtu ne trumpesnį kaip trijų kalendorinių mėnesių ir ne ilgesnį kaip vienerių kalendorinių metų laikotarpį, galite būti atleistas nuo vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo.

Tokiu atveju UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau – UAB TRATC) reikia pateikti prašymą bei aplinkybes pagrindžiančius dokumentus: ESO pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį arba seniūnijos išduotą pažymą, kad per nurodomą laikotarpį nekilnojamojo turto objekte nebuvo gyvenama arba jame nebuvo vykdoma ūkinė veikla.

Jei pateiksite ESO pažymą už praėjusius kalendorinius metus, tai per prašomą laikotarpį turi būti sunaudota ne daugiau kaip 180 kWh elektros energijos. O jei deklaruosite, kad nekilnojamo turto objekte negyvensite arba nevykdysite ūkinės veiklos ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį, elektros energijos kiekis neturi viršyti 45 kWh.

Prašymas atleisti nuo kintamosios dalies mokėjimo už praėjusius kalendorinius metus

Prašymas atleisti nuo kintamosios dalies mokėjimo už ateinantį laikotarpį

2. Nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, avarinės būklės ar netinkamas naudoti?

Jei Jūsų nekilnojamo turto objektas yra avarinės būklės, galite pateikti argumentuotą prašymą dėl jo įtraukimo į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją.

Taip pat turite pateikti aplinkybes nurodančius dokumentus (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą (jeigu nekilnojamojo turto objektas yra sudegęs), seniūnijos išduota ir seniūno patvirtinta pažyma, kurioje nurodyta, kad nekilnojamo turto objektas yra netinkamas naudoti ar yra avarinės būklės, kitus dokumentus).

Dvinarės rinkliavos dydis už netinkamus naudoti nekilnojamojo turto objektus – 5,60 eurų už objektą metams.

Prašymas dėl NTO įtraukimo į netinkamų naudoti ar nenaudojamų NTO kategoriją

3. Gyvenate vienas dideliame gyvenamosios paskirties objekte?

Jei esate registruotas ir gyvenate vienas didelės kvadratūros name ar bute, Jums gali būti taikomas kitas maksimalus apmokestinamas plotas – 50 kv.m.

Tokiu atveju turite teisę kreiptis į UAB TRATC bei pateikti  Asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ar individualiame gyvenamajame name deklaraciją. Taip pat UAB TRATC reikia pateikti seniūnijos išduotą pažymą apie nurodytame nekilnojamojo turto objekte deklaruotus asmenis.

Asmenų skaičiaus gyvenamajame būste ar individualiame gyvenamajame name deklaracija (4)

4. Nekilnojamo turto objekto arba jo dalies faktiškai naudojama paskirtis skiriasi nuo nekilnojamojo turto registro išraše nurodytos paskirties?

Jeigu Jūsų nekilnojamojo turto objekto arba jo dalies faktiškai naudojama paskirtis skiriasi nuo nekilnojamojo turto registro išraše nurodytos paskirties, turite tiesę kreiptis į UAB TRATC ir pateikti nekilnojamojo turto ploto ar jo dalies paskirties tikslinimo deklaraciją.

Sprendimus dėl nekilnojamojo turto paskirties arba ploto keitimo priima UAB TRATC.

NT ploto/paskirties tikslinimo deklaracija (5)

5. Ar yra galimybė deklaruoti komunalinių atliekų kiekį?

Vietinės rinkliavos mokėtojai gali deklaruoti komunalinių atliekų kiekį pagal turimų konteinerių dydį/tūrį, nustatant bazinį konteinerių ištuštinimo dažnį nemažesnį nei nustatyta patvirtintose Tauragės rajono savivaldybės Atliekų tvarkymo taisyklėse (nemažiau nei 52 kartus metams Tauragės mieste, o 26 – rajone).

Vietinės rinkliavos kintamojo dydžio dedamoji nekilnojamo turto objektams, kurie naudojasi individualiais konteineriais, apskaičiuojama vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 1 priede patvirtintais konteinerių ištuštinimo dydžiais:

● 1,09 Eur – 120 l talpos konteinerio ištuštinimą;
● 2,18 Eur – 240 l talpos konteinerio ištuštinimą;
● 7,02 Eur – 770 l talpos konteinerio ištuštinimą;
● 10,03 Eur – 1100 l talpos konteinerio ištuštinimą.

Vietinės rinkliavos mokėtojams, siekiantiems deklaruoti atliekų kiekį, reikėtų kreiptis į UAB TRATC bei užpildyti Komunalinių atliekų deklaraciją.

Komunalinių atliekų deklaracija (6)

6. Kokios lengvatos yra taikomos?

Tauragės savivaldybės teritorijoje yra taikomos 2012 m. lapkričio 14 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1- 509  priimtos lengvatos:

a) Jei Jūsų nekilnojamojo turto objektas iki buitinių atliekų surinkimo vietos yra nuo 500 m iki 2 km – vietinės rinkliavos įmoka mažinama 25 procentais, nuo 2 km ir toliau – 50 procentų.

Prašymas dėl lengvatos atstumui (7)

b) Kai būste nėra gyvenamąją vietą deklaravusių kitų asmenų vietinės rinkliavos įmoka mažinama 30 procentų:

  • pensinio amžiaus sutuoktiniams, iš kurių bent vienas yra sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygio;
  • pensinio amžiaus žmonėms, kuriems yra sukakę 75 ir daugiau metų;
  • vieniems gyvenantiems pensinio amžiaus asmenims, kuriems yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.

Prašymas lengvatai (8)

c) Prašymus dėl nenumatytų, tačiau išimtinais atvejais galimų lengvatų taikymo galite pateikti UAB TRATC. Vėliau gauti prašymai yra perduodami nagrinėti Tauragės rajono savivaldybės mero potvarkiu sudarytai komisijai, kuri priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą. Galutinį sprendimą dėl lengvatos taikymo ar netaikymo priima Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Prašymas Tauragės rajono savivaldybės administracijai (9)

Dėl vietinės rinkliavos mokėjimo patikslinimo ar kitų nenumatytų aplinkybių mokėtojas gali kreiptis į UAB TRATC užpildydamas prašymą.

Prašymas UAB TRATC (10)

7. Norite gauti vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimus tik elektroniniu būdu?  

Jeigu pageidaujate mokėjimo pranešimus už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą gauti tik elektroniniu būdu ir atsisakyti popieriuje spausdinto varianto, galite užpildyti prašymą ir pateikti jį UAB TRATC.

Jei naudojatės UAB TRATC savitarnos svetaine, popierinių mokėjimo pranešimų galite atsisakyti paslaugos informacijoje pažymėjus „Nesiųsti paštu“.

Prašymas siųsti vietinės rinkliavos pranešimus el. paštu 

Išsamesnė informacija teikiama UAB Tauragės regiono atliekų centre, Kudirkos g. 18, Tauragėje arba:

Mūsų interneto svetainėje naudojami trečiųjų šalių (Google Analytics) slapukai. Šie slapukai naudojami informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų. Šių slapukų galiojimo laikas 2 metai. Slapukai nenaudojami jokiems kitiems tikslams - tik matyti informaciją apie tinklapio lankomumo statistiką. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close