2017 m. gegužės 25 d. Šilalės rajono savivaldybės sprendimu Nr. T1-153 nuo liepos 1 d. įsigaliojo dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų sutvarkymą tvarka

Dvinarės rinkliavos sudėtis

Dvinarę rinkliavą sudaro pastovioji ir kintamoji įmokos dalys. Pastoviąją dvinarės rinkliavos įmokos dalį privalo mokėti visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar jų įgalioti asmenys.

Šilalės rajono savivaldybėje visiems vietinės rinkliavos mokėtojams (tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims) pastovi įmokos dalis skaičiuojama nuo turto ploto. Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objekto plotas yra 100 kv. m bendro ploto.

Daugiabučių ir individualių namų gyventojams kintamoji vietinės rinkliavos įmokos dalis priklauso nuo pagal tuo adresu deklaruotą gyventojų skaičių, turimų konteinerių tūrio ir jų ištuštinimo dažnio. Individualių namų gyventojams, kurie naudojasi individualiais konteineriais, konteinerių ištuštinimo dažnis yra paskaičiuojamas individualiai.

Pvz. vienam gyventojui, turinčiam 240 l komunalinių atliekų konteinerį, įvertinus atliekų susikaupimo normą, konteinerio išvežimo dažnis per metus yra 7 kartai, o 120 l – 14 kartų. Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-153 vietinės rinkliavos mokėtojas, rūšiuojantis komunalines atliekas, gali sumažinti iki 30 proc. konteinerio išvežimo dažnio bei taip sutaupyti kintamosios dalies įmoką. Tai reiškia, kad objekte gyvenančiam vienam asmeniui, turint 240 l konteinerį, minimalus išvežimo dažnis yra 5 kartai, o 120 l – 10 kartų.

Jei nekilnojamo turto savininkas išveža mažiau kartų savo konteinerį, nei numatytas jo minimalus dažnis, jis vis tiek moka už jam individualiai paskaičiuotą minimalų konteinerio išvežimo dažnį. Bet jei mokėtojas išveža daugiau kartų nei numatytas paskaičiuotas minimalus išvežimų dažnis, reikia mokėti už kiekvieną papildomą konteinerio išvežimą.

Nekilnojamojo turto objektai (išskyrus daugiabučių ir individualių namų), kurie naudojasi bendrais konteineriais, kintamoji vietinės rinkliavos dalis skaičiuojama nuo turto ploto. O, nekilnojamojo turto objektai, kurie naudojasi individualiais konteineriais, kintamoji įmokos dalis skaičiuojama nuo konteinerių tūrio ir jų ištuštinimo dažnio, kuris priklauso nuo patvirtintos komunalinių atliekų susikaupimo normos tenkančios nekilnojamo turto plotui.

Skirtingos talpos konteinerių ištuštinimo kainos: 120 l – 0,86 Eur, 240 l – 1,72 Eur, 770 l – 5,53 Eur, 1100l – 7,9 eur.

Sodų valdoms su nameliais ir garažams bendrijose yra numatytas rinkliavos dydis metams už atliekų surinkimą ir tvarkymą, kuris nurodytas žemiau pateiktoje lentelėje.

Dvinarės rinkliavos dydžiai

Nekilnojamo turto objektų kategorijos Vietinės rinkliavos pastovioji dalis Vietinės rinkliavos kintamoji dalis 
Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai) 0,21 EUR/1 m2 11,78 EUR/1 gyvent.
Gyvenamosios paskirties objektai (butai) 0,21 EUR/1 m2 13,50 EUR/1 gyvent.
Viešbučių paskirties objektai 0,16 EUR/1 m2 0,41 EUR/1 m2
Administracinės paskirties objektai 0,14 EUR/1 m2 0,29 EUR/1 m2
Prekybos paskirties objektai 0,16 EUR/1 m2 0,35 EUR/1 m2
Paslaugų paskirties objektai 0,16 EUR/1 m2 0,29 EUR/1 m2
Maitinimo paskirties objektai 0,16 EUR/1 m2 0,51EUR/1 m2
Transporto (tame tarpe garažai, išskyrus individualių (bendrijų) garažus) paskirties objektai 0,04 EUR/1 m2 0,25 EUR/1 m2
Individualių (bendrijų) garažų paskirties objektai 0,02 EUR/1 m2. 0,12 EUR/1 m2
Gamybos, pramonės paskirties objektai 0,04 EUR/1 m2 0,32 EUR/1 m2
Sandėliavimo paskirties objektai 0,04 EUR/1 m2 0,10 EUR/1 m2
Kultūros paskirties objektai 0,08 EUR/1 m2 0,07 EUR/1 m2
Mokslo paskirties objektai 0,08 EUR/1 m2 0,09 EUR/1 m2
Gydymo paskirties objektai 0,19 EUR/1 m2 0,17 EUR/1 m2
Poilsio paskirties objektai 0,16 EUR/1 m2 0,24 EUR/1 m2
Sporto paskirties objektai 0,08 EUR/1 m2 0,15 EUR/1 m2
Religinės paskirties objektai 0,03 EUR/1 m2 0,15 EUR/1 m2
Specialiosios paskirties objektai 0,03 EUR/1 m2 0,29 EUR/1 m2
Sodų paskirties objektai 2,68 EUR/1 objekt. 5,55 EUR/1 objekt.
Žemės ūkio paskirties objektai 0,02 EUR/1 m2 0,04 EUR/1 m2
Kiti objektai 0,07 EUR/1 m2 0,28 EUR/1 m2
Netinkami naudojimui objektai 5,00 EUR/1 objekt.

 

Dvinarės vietinės rinkliavos atleidimo nuo dalies rinkliavos mokėjimo atvejai bei lengvatos

1. Nekilnojamojo turto objektas nėra naudojamas arba jame nevykdoma veikla einamąjį arba praėjusį laikotarpį?

Jei nesinaudojote savo nekilnojamuoju turtu ne trumpesnį kaip trijų kalendorinių mėnesių ir ne ilgesnį kaip vienerių kalendorinių metų laikotarpį, galite būti atleistas nuo vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo. Tokiu atveju UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau – UAB TRATC) reikia pateikti prašymą bei aplinkybes pagrindžiančius dokumentus: ESO pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį arba seniūnijos išduotą pažymą, kad per nurodomą laikotarpį nekilnojamojo turto objekte nebuvo gyvenama arba jame nebuvo vykdoma ūkinė veikla.

Jei pateiksite ESO pažymą už praėjusius kalendorinius metus, tai per prašomą laikotarpį turi būti sunaudota ne daugiau kaip 180 kWh elektros energijos. O jei deklaruosite, kad nekilnojamo turto objekte negyvensite arba nevykdysite ūkinės veiklos ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį, elektros energijos kiekis neturi viršyti 45 kWh.

Prašymas atleisti nuo kintamosios dalies mokėjimo už praėjusius kalendorinius metus

Prašymas atleisti nuo kintamosios dalies mokėjimo už ateinantį laikotarpį

2. Nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, avarinės būklės ar netinkamas naudoti?

Jei Jūsų nekilnojamo turto objektas yra avarinės būklės, galite pateikti argumentuotą prašymą dėl jo įtraukimo į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją.

Taip pat turite pateikti aplinkybes nurodančius dokumentus (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą (jeigu nekilnojamojo turto objektas yra sudegęs), Statinio (–ių) techninės priežiūros patikrinimo aktą (jeigu nekilnojamojo turto objektas yra netinkamas naudoti / gyventi ar fiziškai sunaikintas), kitus dokumentus).

Dvinarės rinkliavos dydis už netinkamus naudoti nekilnojamojo turto objektus – 5 eurai už objektą metams.

Prašymas dėl NTO įtraukimo į netinkamų naudoti ar nenaudojamų NTO kategoriją

3. Nekilnojamo turto objekto arba jo dalies faktiškai naudojama paskirtis skiriasi nuo nekilnojamojo turto registro išraše nurodytos paskirties?

Jei Jūsų nekilnojamojo turto objekto arba jo dalies faktiškai naudojama paskirtis skiriasi nuo nekilnojamojo turto registro išraše nurodytos paskirties, galite kreiptis į UAB TRATC ir pateikti nekilnojamojo turto ploto ar jo dalies paskirties tikslinimo deklaraciją. Sprendimus dėl nekilnojamojo turto paskirties arba ploto keitimo priima UAB TRATC.

NT ploto/paskirties tikslinimo deklaracija

4. Nekilnojamo turto objekte faktinis gyventojų skaičius yra mažesnis nei deklaruotų asmenų?

Jei nekilnojamojo turto objekte faktinis gyventojų skaičius yra mažesnis nuo apmokestintų kintama vietine rinkliava gyventojų skaičiaus, vietinės rinkliavos mokėtojas gali būti atleistas nuo kintamos vietinės rinkliavos mokėjimo už šiuos nekilnojamojo turto objekte negyvenančius fizinius asmenis: dieninių studijų formos programoje aukštojoje mokykloje arba profesinio mokymo įstaigoje ne toje pačioje savivaldybėje studijuojantys asmenys; privalomąją karo tarnybą atliekantiems asmenys; slaugos ligoninėje besigydantys arba senelių globos namuose gyvenantys asmenys.

Įvardintais atvejais vietinės rinkliavos mokėtojas UAB TRATC pateikia asmenų skaičiaus nekilnojame turte deklaraciją bei aplinkybes pagrindžiančius dokumentus.

Asmenų skaičiaus nekilnojamo turto objekte deklaracija

5. Nekilnojamo turto objekte gyvena ne daugiau kaip 2 asmenys?

Jeigu gyvenamąją vietą nekilnojamojo turto objekte esate deklaruotas vienas asmuo – vietinės rinkliavos pastovioji dalis yra skaičiuojama nuo 50 kv. m., o  nuo 70 kv. m. – gyvenamąją vietą deklaravusiems dviem fiziniams asmenims. Tokiu atveju turite pateikti asmenų skaičiaus nekilnojamo turto objekte deklaraciją bei seniūnijos išduotą pažymą apie tame pačiame objekte deklaruotus asmenis.

Asmenų skaičiaus nekilnojamo turto objekte deklaracija

6. Kokios lengvatos yra taikomos?

Šilalės savivaldybės teritorijoje yra taikomos 2017 m. birželio 22 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-169 priimtos lengvatos:. Jei Jūsų nekilnojamojo turto objektas iki buitinių atliekų surinkimo vietos yra nuo 500 m iki 2 km – vietinės rinkliavos įmoka mažinama 25 procentais, nuo 2 km ir toliau – 50 procentų.

Prašymas dėl lengvatos atstumui

Dėl vietinės rinkliavos mokėjimo patikslinimo ar kitų nenumatytų aplinkybių mokėtojas gali kreiptis į UAB TRATC užpildydamas prašymą.

Prašymas UAB TRATC

7. Norite gauti vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimus tik elektroniniu būdu?

Jeigu pageidaujate mokėjimo pranešimus už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą gauti tik elektroniniu būdu ir atsisakyti popieriuje spausdinto varianto, galite užpildyti prašymą ir pateikti jį UAB TRATC.

Jei naudojatės UAB TRATC savitarnos svetaine, popierinių mokėjimo pranešimų galite atsisakyti paslaugos informacijoje pažymėjus „Nesiųsti paštu“.

Prašymas siųsti vietinės rinkliavos pranešimus el. paštu

 

 

Išsamesnė informacija teikiama Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (TRATC) padalinyje Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 4-17, tel. 8 449 51007, el. p. silale@uabtratc.lt.

Atliekų išvežimo, konteinerių išdavimo bei žymėjimo klausimais informacija teikiama: tel. 8 449 74307, el. p. ecoservice@ecoservice.lt.

Mūsų interneto svetainėje naudojami trečiųjų šalių (Google Analytics) slapukai. Šie slapukai naudojami informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų. Šių slapukų galiojimo laikas 2 metai. Slapukai nenaudojami jokiems kitiems tikslams - tik matyti informaciją apie tinklapio lankomumo statistiką. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close