2017 m. gegužės 18 d. Pagėgių savivaldybės sprendimu Nr. T-83 nuo liepos 1 d. įsigaliojo dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų sutvarkymą tvarka.

Dvinarės rinkliavos sudėtis

Dvinarę rinkliavą sudaro pastovioji ir kintamoji įmokos dalys. Pastoviąją dvinarės rinkliavos įmokos dalį privalo mokėti visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar jų įgalioti asmenys.

Pagėgių savivaldybės daugiabučių namų gyventojai bei kiti vietinės rinkliavos mokėtojai, kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais, pastovi ir kintama vietinės rinkliavos dalys skaičiuojamos nuo jiems priklausančio turto ploto. Individualių namų gyventojams bei juridiniams asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais, pastovioji vietinės rinkliavos dalis skaičiuojama nuo turto ploto, o kintamoji – nuo konteinerių tūrio ir jų ištuštinimo dažnio.

Individualių namų gyventojams bei juridiniams asmenims, kurie naudojasi individualiais konteineriais, konteinerių ištuštinimo dažnis yra paskaičiuojamas individualiai. Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objektų plotas yra 100 kv. m. Pvz. 100 kv. m individualiame name, turint 240 l konteinerį, bei įvertinus atliekų susikaupimo normą, konteinerių išvežimo dažnis yra būti 23 kartai per metus, o 120 l – 46 kartai.

Vadovaujantis 2017 m. gegužės 18 d. Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-82, vietinės rinkliavos mokėtojai, rūšiuojantys komunalines atliekas, galės sumažinti iki 30 proc. konteinerio išvežimo dažnio bei taip sutaupyti kintamosios dalies įmoką. Tai reiškia, kad tokiame name turint 240 l komunalinių atliekų konteinerį minimalus išvežimo dažnis turėtų būti 16 kartų per metus, o 120 l – 32 kartai.

Jei nekilnojamo turto savininkas išveš mažiau kartų savo konteinerį, nei numatytas jo minimalus dažnis, jis vis tiek mokės už jam individualiai paskaičiuotą minimalų konteinerio išvežimo dažnį.  Bet jei mokėtojas išveš daugiau kartų nei numatytas paskaičiuotas minimalus išvežimų dažnis, reiks mokėti už kiekvieną papildomą konteinerio išvežimą.

Skirtingos talpos konteinerių ištuštinimo kainos: 120 l – 1,06 Eur, 240 l – 2,13 Eur, 770 l – 6,84 Eur, 1100 l – 9,78 Eur.

Sodų valdoms su nameliais ir garažams bendrijose yra numatytas rinkliavos dydis už atliekų surinkimą ir tvarkymą: 9,84 Eur už sodo valdą  ir 3,12 Eur už garažą per metus.

Dvinarės rinkliavos dydžiai

Nekilnojamo turto objektų kategorijos Vietinės rinkliavos pastovioji dalis Vietinės rinkliavos kintamoji dalis
Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai) 0,23 EUR/1 m2  0,49 EUR/1 m2
Gyvenamosios paskirties objektai (butai) 0,23 Eur/1 m2 0,57 Eur/1 m2
Viešbučių paskirties objektai 0,15 Eur/1 m2 0,51 Eur/1 m2
Administracinės paskirties objektai 0,13 Eur/1 m2 0,36 Eur/1 m2
Prekybos paskirties objektai 0,16 Eur/1 m2 0,43 Eur/1 m2
Paslaugų paskirties objektai 0,15 Eur/1 m2 0,36 Eur/1 m2
Maitinimo paskirties objektai 0,15 Eur/1 m2 0,63 Eur/1 m2
Transporto (tame tarpe garažai, išskyrus individualių (bendrijų) garažus) paskirties objektai 0,04 Eur/1 m2 0,31 Eur/1 m2
Individualių (bendrijų) garažų paskirties objektai 0,65 Eur/1objekt. 2,47 Eur/1 objekt.
Gamybos, pramonės paskirties objektai 0,04 Eur/1 m2 0,39 Eur/1 m2
Sandėliavimo paskirties objektai 0,04 Eur/1 m2 0,13 Eur/1 m2
Kultūros paskirties objektai 0,08 Eur/1 m2 0,09 Eur/1 m2
Mokslo paskirties objektai 0,08 Eur/1 m2 0,11 Eur/1 m2
Gydymo paskirties objektai 0,19 Eur/1 m2 0,22 Eur/1 m2
Poilsio paskirties objektai 0,16 Eur/1 m2 0,30 Eur/1 m2
Sporto paskirties objektai 0,08 Eur/1 m2 0,18 Eur/1 m2
Religinės paskirties objektai 0,03 Eur/1 m2 0,19 Eur/1 m2
Specialiosios paskirties objektai 0,03 Eur/1 m2 0,35 Eur/1 m2
Sodų paskirties objektai 2,97 Eur/1 objekt. 6,87 Eur/1 objekt.
Žemės ūkio paskirties objektai* 0,01 Eur/1 m2 0,05 Eur/1 m2
Kiti neįvardinti objektai 0,06 Eur/1 m2 0,35 Eur/1 m2
Netinkami naudojimui objektai 5,60

Eur/1 objekt.

Dvinarės vietinės rinkliavos atleidimo nuo dalies rinkliavos mokėjimo atvejai bei lengvatos

1. Nekilnojamojo turto objektas nėra naudojamas arba jame nevykdoma veikla einamąjį arba praėjusį laikotarpį?

Jei nesinaudojote savo nekilnojamuoju turtu ne trumpesnį kaip trijų kalendorinių mėnesių ir ne ilgesnį kaip vienerių kalendorinių metų laikotarpį, galite būti atleistas nuo vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo.

Tokiu atveju UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau – UAB TRATC) reikia pateikti prašymą bei aplinkybes pagrindžiančius dokumentus: ESO pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį arba seniūnijos išduotą pažymą, kad per nurodomą laikotarpį nekilnojamojo turto objekte nebuvo gyvenama arba jame nebuvo vykdoma ūkinė veikla.

Jei pateiksite ESO pažymą už praėjusius kalendorinius metus, tai per prašomą laikotarpį turi būti sunaudota ne daugiau kaip 180 kWh elektros energijos. O jei deklaruosite, kad nekilnojamo turto objekte negyvensite arba nevykdysite ūkinės veiklos ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį, elektros energijos kiekis neturi viršyti 45 kWh.

Prašymas atleisti nuo kintamosios dalies mokėjimo už praėjusius kalendorinius metus (1)

Prašymas atleisti nuo kintamosios dalies mokėjimo už ateinantį laikotarpį (2)

2. Nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, avarinės būklės ar netinkamas naudoti?

Jei Jūsų nekilnojamo turto objektas yra avarinės būklės, galite pateikti argumentuotą prašymą dėl jo įtraukimo į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją.

Taip pat turite pateikti aplinkybes nurodančius dokumentus (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą (jeigu nekilnojamojo turto objektas yra sudegęs), Statinio (–ių) techninės priežiūros patikrinimo aktą (jeigu nekilnojamojo turto objektas yra netinkamas naudoti / gyventi ar fiziškai sunaikintas), kitus dokumentus).

Dvinarės rinkliavos dydis už netinkamus naudoti nekilnojamojo turto objektus – 5,60 eurai už objektą metams.

Prašymas dėl NTO įtraukimo į netinkamų naudoti ar nenaudojamų NTO kategoriją (3)

  1. Nekilnojamo turto objekto arba jo dalies faktiškai naudojama paskirtis skiriasi nuo nekilnojamojo turto registro išraše nurodytos paskirties?

Jeigu Jūsų nekilnojamojo turto objekto arba jo dalies faktiškai naudojama paskirtis skiriasi nuo nekilnojamojo turto registro išraše nurodytos paskirties, turite tiesę kreiptis į UAB TRATC ir pateikti nekilnojamojo turto ploto ar jo dalies paskirties tikslinimo deklaraciją. Sprendimus dėl nekilnojamojo turto paskirties arba ploto keitimo priima UAB TRATC.

NT ploto/paskirties tikslinimo deklaracija (4)

4. Kokios lengvatos yra taikomos?

Pagėgių savivaldybės teritorijoje yra taikomos 2017 m. gegužės 18 d. Pagėgių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-88  priimtos lengvatos:

a) Jei Jūsų nekilnojamojo turto objektas iki buitinių atliekų surinkimo vietos yra nuo 500 m iki 2 km – vietinės rinkliavos įmoka mažinama 25 procentais, nuo 2 km ir toliau – 50 procentų.

Prašymas dėl lengvatos atstumui (5)

b) Kai būste nėra gyvenamąją vietą deklaravusių kitų asmenų vietinės rinkliavos įmoka mažinama 30 procentų:

nedirbantiems senatvės pensinio amžiaus asmenims valdantiems ir tik jiems vieniems naudojantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą;

nedirbantiems asmenims, netekusiems 60-100 proc. darbingumo, ir gyvenantiems vieniems arba su nedirbančiais senatvės pensinio amžiaus asmenims, valdantiems ir tik jiems vieniems naudojantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą.

Prašymas lengvatai (6)

c) Prašymus dėl nenumatytų, tačiau išimtinais atvejais galimų lengvatų taikymo galite pateikti UAB TRATC. Vėliau gauti prašymai yra perduodami nagrinėti Pagėgių savivaldybės mero potvarkiu sudarytai komisijai, kuri priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą. Galutinį sprendimą dėl lengvatos taikymo ar netaikymo priima Pagėgių savivaldybės taryba.

Prašymas Pagėgių savivaldybės administracijai (7) 

Dėl vietinės rinkliavos mokėjimo patikslinimo ar kitų nenumatytų aplinkybių mokėtojas gali kreiptis į UAB TRATC užpildydamas prašymą.

Prašymas UAB TRATC (8)

5. Norite gauti vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimus tik elektroniniu būdu?

Jeigu pageidaujate mokėjimo pranešimus už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą gauti tik elektroniniu būdu ir atsisakyti popieriuje spausdinto varianto, galite užpildyti prašymą ir pateikti jį UAB TRATC.

Jei naudojatės UAB TRATC savitarnos svetaine, popierinių mokėjimo pranešimų galite atsisakyti paslaugos informacijoje pažymėjus „Nesiųsti paštu“.

Prašymas siųsti vietinės rinkliavos pranešimus el. paštu

Išsamesnė informacija teikiama Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro (TRATC) padalinyje Pagėgiuose, Vilniaus g. 25, tel. 8 441 54732, el. p. pagegiai@uabtratc.lt.

Atliekų išvežimo, konteinerių išdavimo bei žymėjimo klausimais informacija teikiama: tel. 8 449 74307, el. p. ecoservice@ecoservice.lt.

Mūsų interneto svetainėje naudojami trečiųjų šalių (Google Analytics) slapukai. Šie slapukai naudojami informacijai rinkti ir ataskaitai apie svetainės naudojimo statistiką sistemoje „Google“ pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų. Šių slapukų galiojimo laikas 2 metai. Slapukai nenaudojami jokiems kitiems tikslams - tik matyti informaciją apie tinklapio lankomumo statistiką. Daugiau informacijos

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close